top of page
Persondatapolitik

1.Formål med persondatapolitikken

1.1 Formålet med MCIP - Sustainability Consultants's persondatapolitik er at redegøre for hvordan MCIP - Sustainability Consultants behandler, herunder indsamler, videregiver, beskytter, anvender og giver indsigt i persondata.

1.2 Nærværende persondatapolitik omfatter MCIP - Sustainability Consultants's behandling af persondata, som indhentes om kunder og leverandører, når de registreres hos MCIP - Sustainability Consultants, herunder i forbindelse med salg, administration, anvendelse af selskabets hjemmeside og ved registrering.

1.3 Ligeledes omhandler nærværende persondatapolitik behandlingen af de persondata, som MCIP - Sustainability Consultants's forretningspartnere måtte udveksle med MCIP - Sustainability Consultants med hjemmel i et lovligt behandlingsgrundlag.

 

2. Definition

2.1 Ved persondata forstås oplysninger af enhver art, der kan bruges til at identificere en fysisk person, herunder, men ikke begrænset til, navn, epr.nr., adresse og kontaktoplysninger, samt oplysninger om henvendelser til MCIP - Sustainability Consultants i forbindelse med salg og kundedialog.

 

3. Hvilke persondata indsamler MCIP - Sustainability Consultants

3.1 MCIP - Sustainability Consultants anvender persondata til at drive Rådgivnings- og konsulentvirksomhed indenfor bla. Eu taksonomi og bæredygtighed, herunder for at kunne udføre de handlinger og tiltag, der er nødvendige for at udstede tilbud, indgå aftaler og udføre almen konsulentvirksomhed. Af persondata indsamler MCIP - Sustainability Consultants sædvanligvis kun navn, adresse og telefonnummer. MCIP - Sustainability Consultants indsamler ikke særlige personoplysninger, herunder helbredsoplysninger og sociale oplysninger.

3.2 MCIP - Sustainability Consultants må kun indhente persondata i nødvendigt og begrundet omfang.

 

4. Hvordan indsamler og registrerer MCIP - Sustainability Consultants

 

4.1 MCIP - Sustainability Consultants indsamler persondata ved registrering hos MCIP - Sustainability Consultants herunder når selskabets hjemmeside anvendes ved kontakt.

 

4.2 MCIP - Sustainability Consultants kan også indhente relevant persondata fra samarbejdspartnere.

 

4.3 Når persondata registreres vil den registrerede modtage oplysninger om:

⬧ den dataansvarliges identitet

⬧ formålet der begrunder persondatabehandlingen

⬧ retsgrundlaget for indhentelse af persondata

⬧ oplysninger om eventuelle modtagere af oplysningerne

⬧ kriterierne for, hvor lang tid personoplysningerne opretholdes

⬧ øvrige rettigheder i henhold til Persondataforordningen, her- under 1) retten til indsigt 2) retten til berigtigelse af faktiske oplysninger 3) retten til at "blive glemt" 4) retten til at forlange databehandlingen begrænset 5) ret til indsigelse mod direkte markedsføring 6) forbud mod profilering 7) retten til dataportabilitet.

 

 

5. Videregivelse af persondata

 

5.1 MCIP - Sustainability Consultants må ikke videregive eller sælge persondata til tredjemand. MCIP - Sustainability Consultants kan dog videregive persondata i følgende tilfælde:

 

5.2 MCIP - Sustainability Consultants har fået et nødvendigt skriftligt samtykke hertil;

 

5.3 MCIP - Sustainability Consultants er nødt til at videregive persondata for at kunne levere det produkt eller den tjenesteydelse, som den registrerede har anmodet om;

 

5.4 Hvis MCIP - Sustainability Consultants skal svare på stævninger m.v. eller foretage andre retslige skridt;

 

5.5 MCIP - Sustainability Consultants konstaterer, at handlinger ved brug af MCIP - Sustainability Consultants’s produkter eller tjenesteydelser, er i strid med vilkår for brug af disse og under forudsætning af, at MCIP - Sustainability Consultants har en legitim interesse i at imødegå denne brug, som overstiger kundens interesse i, at persondata ikke videregives.

 

5.6 MCIP - Sustainability Consultants er forpligtet til at videregive persondata i henhold til lov, f.eks. til Finanstilsynet eller anden myndighed.

 

6. Cookies

 

6.1 MCIP - Sustainability Consultants anvender cookies.

 

7. Redigering og sletning af persondata

 

7.1 Den registrerede har efter anmodning ret til at få urigtige persondata redigeret og slettet, hvis betingelserne for sletning er opfyldt, herunder at de omhandlede persondata ikke længere er nødvendig for at opfylde det formål, hvortil de blev indsamlet.

 

7.2 MCIP - Sustainability Consultants må ikke slette persondata før MCIP - Sustainability Consultants er berettiget hertil i henhold til gældende lovgivning, herunder bogføringsloven, der stiller krav om, at regnskabsoplysninger opbevares i 5 år.

 

8. Indsigt

 

8.1 MCIP - Sustainability Consultants skal til enhver tid efter anmodning fra den registrerede oplyse om hvilke oplysninger MCIP - Sustainability Consultants har registreret om vedkommende, til hvilket formål og til hvem persondata kan videregives til, samt hvornår de slettes.

bottom of page